Założenia tarczy antykryzysowej 4.0 ZUS:

Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie: świadczenia postojowego dla: osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym …

Subwencje dla firm – Tarcza Finansowa

„W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.”  – źródło: https://pfr.pl/tarcza Jak informuje serwis Money.pl banki zaczynają przyjmować wnioski o subwencje. …

Przedłużenie terminu płatności PIT4 – podsumowanie

Zgodnie z dodanym do ustawy PIT art. 52o. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez …

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 10 do 49 pracowników – podsumowanie

Przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacenia 50% nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych …

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS w pełnej wysokości – podsumowanie

Mikroprzedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników na dzień 29 lutego 2020 r. Zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. na złożony wniosek jest zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych …

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy i dofinansowanie z FGŚP- podsumowanie

Istota pomocy państwa w zakresie wynagrodzeń.  Zgodnie z propozycjami tzw. Tarczy Antykryzysowej (art. 15g ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) przedsiębiorcy przysługuje prawo o …

Dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców z Państwowego Funduszu Rozwoju – podsumowanie

Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóchostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników orazb) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacjifinansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumyaktywów jego bilansu sporządzonego …

Subwencje dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – podsumowanie

Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorcy z Państwowego Funduszu Rozwoju Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnichlat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników orazb) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacjifinansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów …

Dofinansowanie od starosty do wynagrodzenia pracowników – podsumowanie cedepe

Zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnychrozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innychchorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz. 568) przedsiębiorca może, na podstawie umowy zawartej ze starostą uzyskać dofinansowanie doczęści kosztów …

ZUS – najnowsze rozwiązania

Na swojej stronie internetowej ZUS podaje najnowsze rozwiązania istotne dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. W ich skład wchodzą: świadczenia postojowego, które: ·         będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy, ·         będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono …