Kadry i płace

1. Prowadzenie teczek osobowych oraz przechowywanie ich w siedzibie Zleceniobiorcy;
2. Weryfikacja kompletności teczek osobowych;
3. Sporządzanie listy płac;
4. Sporządzanie deklaracji do ZUS i raportów (przekaz elektroniczny);
5. Sporządzanie deklaracji do US (PIT-4, PIT-11/8B, PIT-8A;
6. Sporządzanie druków rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników i członków ich rodzin;
7. Pisma o przywrócenie terminu w płaceniu składek ZUS;
8. Pisma w sprawie wystawienia zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu składek ZUS;
9. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu do celów:
    a. emerytalno-rentowych RP-7
    b. do banku
    c. do urzędów gminy
10. Sporządzanie deklaracji PFRON;
11. Sporządzanie pism do Urzędu Zatrudnienia w sprawie podjęcia pracy przez osoby bezrobotne;
12. Przygotowanie umów o pracę;
13. Przygotowanie umów – zleceń i umów o dzieło;
14. Sporządzanie wypowiedzeń;
15. Sporządzanie aneksów do umów;
16. Sporządzanie świadectw pracy;
17. Drukowanie RMUA;
18. Przygotowywanie pasków wypłat;
19. Prowadzenie ewidencji urlopowej oraz ewidencji innych nieobecności;
20. Ustalanie uprawnień urlopowych;
21. Raporty urlopowe dla klienta;
22. Archiwizacja oraz weryfikacja ewidencji czasu pracy;
23. Prowadzenie ewidencji urlopowej oraz ewidencji innych nieobecności ;