Archiwizacja

1. Wykonywanie archiwizacji dokumentów kadrowo-płacowych oraz akt finansowo-księgowych (faktury, księgi przychodów i rozchodów, sprawozdania oraz raporty);
2. Archiwizowanie dokumentacji odbywa się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej;
3. Doradztwo w zakresie organizacji i funkcjonowania archiwum, a także zasad postępowania z dokumentami już zarchiwizowanymi jak i nowo wytwarzanymi;
4. Udostępnianie dokumentów upoważnionym pracownikom;
5. Umożliwienie realizacji funkcji kontrolnych;
6. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego;
7. Zapakowanie dokumentacji w pudła archiwizacyjne i oznaczenie ich estetyczną etykietą z informacjami dotyczącymi zawartości pudła;
8. Inne czynności niezbędne dla właściwego funkcjonowania archiwum.